การเรียนรู้รูปแบบรหัสพันธุกรรมเพื่อจำแนกชนิดของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยอัลกอริทึม C5.0

Authors

  • อุบลวรรณ กิจคณะ Khon Kean University
  • วนิดา แก่นอากาศ Khon Kean University
  • วิโรจน์ ทวีปวรเดช Khon Kean University

Keywords:

Classification, C5.0 algorithm, Leukemia

Abstract

บทความนี้นำเสนอการทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคด้วยข้อมูลรหัสพันธุกรรม โดยใช้ข้อมูลโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 3 ชนิด ได้แก่ ชนิด ALL AML และ MLL ร่วมกับข้อมูลที่เป็นยีนปกติ (Normal) ที่มีคุณสมบัติ 12,583 ลักษณะ จำนวน 85 ตัวอย่าง ทำการประมวลผลด้วยอัลกอริทึม C5.0 อัลกอริทึม Simple k-mean และอัลกอริทึม Cart เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการคัดแยกข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าอัลกอริทึม C5.0 ให้ค่าความถูกต้อง 98.82 % และใช้ระยะเวลาในการประมวลผลน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับอัลกอริทึม Simple k-mean และ อัลกอริทึม Cart

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-25

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ