การสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สถานีอนามัย จังหวัดเลย

Authors

  • สมพร อุ่นคำ Khon Kean University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kean University

Keywords:

Organization support, Communicable disease epidemiology

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสนับสนุนองค์การทีมีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดเลย ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยาโรคติดต่อในสถานีอนามัย จังหวัดเลย จำนวน127คน โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 105 คน ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช 0.97 ส่วนแบบสัมภาษณ์ตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และได้สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 10 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ61 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ47.6 มีอายุเฉลี่ย 37.50 ปี (S.D.= 7.74) อายุต่ำสุด 23 ปี อายุสูงสุด 56ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ76.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ85.7 รายได้ระหว่าง 10,001- 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ44.8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ น้อยกว่า 5ปี ร้อยละ36.2 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อโดยเฉลี่ย 10.35 ปี (S.D.= 7.74) การได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานระบาดวิทยาโรคติดต่อในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ไม่เคยได้รับการอบรมเลย ร้อยละ41 และเคยได้รับการอบรม ร้อยละ59โดยเฉลี่ย 1.06 ครั้งต่อปี (S.D.=1.13) 
การสนับสนุนองค์การพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.38 (SD=0.51) การปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.40 (SD=0.60) การสนับสนุนองค์การมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= 0.692,p-value

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-25

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ