การบริหารงานพัสดุของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น

Authors

  • จิรัฐิติกาล นาคอก Khon Kean University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kean University

Keywords:

The organizational supporting, Commodity management

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารงานพัสดุของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ศึกษา คือ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 248 คน โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 168 คนตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช 0.95 และสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.20 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 42.90 อายุเฉลี่ย 42.72 ปี (S.D.= 7.73) สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 81.50 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 86.90 รายได้ 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 57.10 รายได้เฉลี่ย 27,135 บาท (S.D.= 6,315.92) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุ 1–10 ปี ร้อยละ 70.80 มัธยฐาน 8 ปี (Min = 1, Max = 30) และการฝึกอบรมด้านการบริหารงานพัสดุ ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 78.60
การสนับสนุนจากองค์การภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.44 (S.D.= 0.48) ผลการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 (S.D.= 0.66) การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (r = 0.773, p-value  0.001) และตัวแปร2 ตัว ที่สามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงานการบริหารพัสดุของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้านการบริหารและด้านงบประมาณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้ร้อยละ 54.30 ปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ คือเรื่องการสนับสนุนจากองค์การด้านการบริหาร ร้อยละ 16.93

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-25

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ