ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในห้องเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

Authors

  • นิสา เกษร Khon Kean University
  • กาญจนา นาถะพินธุ Khon Kean University

Keywords:

Microorganism, The instrument surface, The kindergerten classrooms, Khon Kaen municipality

Abstract

จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด 11 โรงเรียน ทำการเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการป้าย (Swab) บนพื้นผิวของโต๊ะเรียน 69 ตัวอย่าง ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ 38 ตัวอย่าง ก๊อกน้ำดื่ม 27 ตัวอย่าง ของเล่นประเภทไม้ 262 ตัวอย่าง และของเล่นประเภทพลาสติก 109 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 505 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างวันจันทร์ และวันศุกร์ ผลการศึกษาในวันจันทร์พบการปนเปื้อนในอุปกรณ์ต่างๆ พบเชื้อแบคทีเรียจำนวน 4 โรงเรียน (ร้อยละ 36.36) พบเชื้อราทุกโรงเรียน และในวันศุกร์ พบเชื้อแบคทีเรียจำนวน 3 โรงเรียน (ร้อยละ 27.27) และพบเชื้อราทุกโรงเรียน ในวันจันทร์และวันศุกร์ พบเชื้อที่ปนเปื้อนทั้งหมด 5 ชนิดเหมือนกัน คือ เชื้อกลุ่มก่อโรค 1 ชนิดคือ Escherichia coli และกลุ่มที่ไม่ก่อโรค 4 ชนิด คือ Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp. และ Curvularia spp. ในวันจันทร์มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราทั้งหมด 445 ตัวอย่าง (ร้อยละ 88.11) ซึ่งมีปริมาณการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยของโต๊ะเรียน 0.34 CFU/cm2 ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ 1.58 CFU/cm2 ก๊อกน้ำดื่ม 1.94 CFU/cm2 ของเล่นประเภทไม้ 2.20 CFU/cm2 และของเล่นประเภทพลาสติก 1.41 CFU/cm2 และในวันศุกร์ มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราทั้งหมด 430 ตัวอย่าง (ร้อยละ 85.15) มีปริมาณการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยของโต๊ะเรียน 0.35 CFU/cm2 ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ 0.28 CFU/cm2 ก๊อกน้ำดื่ม 1.67 CFU/cm2 ของเล่นประเภทไม้ 2.05 CFU/cm2 และของเล่นประเภทพลาสติก 0.85 CFU/cm2 ชนิดของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมดในวันจันทร์และวันศุกร์ที่พบมากที่สุดคือ Aspergillus spp. จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนอนุบาล เช่นโต๊ะเรียน ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำดื่ม ของเล่นประเภทไม้ และของเล่นประเภทพลาสติก อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ซึ่งอาจก่อโรคกับเด็กเล็กที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคดีพอ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-25

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ