กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ

Authors

  • พระมหาสัมภาษณ์ ไชยตะมาตย์ Khon Kean University
  • สมศักดิ์ ศรีสันติสุข Khon Kean University

Keywords:

Process of construction, Social space, The man who is alleged to be pop

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขกระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแนวทางการสังเกตแบบมีส่วนรวม 
ผลการศึกษา พบว่า 1) กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบนั้น เกิดขึ้นโดย (1) สภาวะการถูกเบียดขับให้ไร้พื้นที่ทางสังคม (2) การสร้างอัตลักษณ์เป็นหมู่บ้านรักษาปอบ (3) การยอมรับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชน และ (4) การไม่ผลิตซ้ำความเชื่อเรื่องปอบ 2) ปัจจัยเงื่อนไขกระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเกิดขึ้นโดย (1) ภาพลักษณ์ของหมู่บ้านจากชุมชนอื่น (2) การสร้างความเชื่อเป็นหมู่บ้านพุทธ (3) ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ (4) ความเป็นเบี้ยล่างทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้น พื้นที่ทางสังคมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ จึงไม่ใช่สิ่งที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับชุมชนภายในพื้นที่และชุมชนรอบข้าง และไม่สามารถพิจารณาในลักษณะที่หยุดนิ่งตายตัวได้ แต่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความหลากหลายภายใต้ความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความพยายามในการช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมของตนเองและผู้อื่น

Downloads

Published

2014-10-25

Issue

Section

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์