รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ (An Empowerment Model with Using Strategic Route Map for Promoting Health Behaviors in Diabetes’s Risk Gro

Authors

  • ประภาพรรณ โคมหอม Khon Kaen University
  • นิรมล เมืองโสม Khon Kaen University

Keywords:

Empowerment, Diabetes’s risk group, Strategic route map

Abstract

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยเน้นการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาประกอบไปด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในพื้นที่ 2 หมู่บ้านของตำบลดอนดู่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบความต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและพฤติกรรมการปฏิบัติก่อนและหลังดำเนินการด้วยสถิติ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า แกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและมีพฤติกรรมการเพิ่มขึ้นในหลังดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ