การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (The Potential Development of Sub-District Administrative Organization for Elderly Health Promotion in Huaton Sub-District, Suwanaphu

Authors

  • พัชราวรรณ จันทร์เพชร Khon Kaen University
  • จุฬาภรณ์ โสตะ Khon Kaen University

Keywords:

Sub-District administrative organization, Potential development, Elderly, Health promotion

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรกลุ่มตัวอย่างในองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 30 คน และแกนนำผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อบต.ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอำนาจ และ กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังดำเนินการ ด้วยสถิติ Paired Sample t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการดำเนินการ บุคลากรกลุ่มตัวอย่างใน อบต. มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้บทบาทหน้าที่ ความเชื่อในความสามารถตนเองในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนสูงกว่าก่อนดำเนินการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ส่วนในแกนนำผู้สูงอายุ หลังดำเนินการ มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ทันคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนดำเนินการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ