ปัจจัยด้านการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในประชากร อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (Dietary Factors Affecting Type 2 Diabetes Mellitus in People of Naklang District, Nongbualumpho Province)

Authors

  • อนัญญา ประดิษฐปรีชา Khon Kaen University
  • เบญจา มุกตพันธุ์ Khon Kaen University

Keywords:

Type 2 diabetes mellitus, Dietary intake

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical research) แบบศึกษาย้อนหลัง case-control study มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ กลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ และกลุ่มที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน กลุ่มละ 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป การเคลื่อนไหวร่างกาย ความถี่การบริโภค การประเมินภาวะโภชนาการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก (multiple logistic regression) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) คือ การบริโภคผัก ผลไม้ < 400 กรัม/วัน (OR = 1.9, 95%CI =1.10-3.32), การมีเส้นรอบเอวลงพุง (OR = 2.5, 95%CI =1.42-4.52) และการมีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน (OR = 2.7, 95%CI =1.55-4.71) 

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ