บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Organizational Climate and Organizational Support Effecting Knowledge Process Management

Authors

  • มนตรี ยาสุด Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

Knowledge management, Organizational climate, Organizational support

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 579 คน ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 210 คนด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2554 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2554 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.709, p-value < 0.001 และ r = 0.825, p-value < 0.001 ตามลำดับ) โดยการสนับสนุนจากองค์การด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี บรรยากาศองค์การมิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การสนับสนุนจากองค์การด้านงบประมาณ คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการจัดการความรู้ การสนับสนุนจากองค์การด้านบุคลากร และด้านเวลา สามารถร่วมกันพยากรณ์การจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 71.7

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ