การติดตามขนาดประชากร การเพาะเลี้ยง และคุณค่าทางโภชนะของแมลงวันลาย (Hermetia illucens L.)

Authors

  • กุลชาติ บูรณะ Khon Kean University
  • ทัศนีย์ แจ่มจรรยา Khon Kean University

Keywords:

Black soldier fly, Hermitia illucens, Mass rearing, Nutritional value

Abstract

หนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens L.) เป็นตัวย่อยสลายเศษขยะอินทรียวัตถุ ไม่เป็นแมลงนำโรคและศัตรูพืช การติดตามขนาดประชากรของแมลงวันลายในรอบปีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 พบว่าประชากรมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายโดยใช้เปลือกสับปะรดพบว่าระยะหนอน ระยะก่อนเข้าดักแด้ และระยะดักแด้มีอายุ 31.42 วัน 17.66 วัน และ 6.30 วัน ตามลำดับ การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายได้ระยะก่อนเข้าดักแด้ ได้ระยะดักแด้ และตัวเต็มวัย เท่ากับ 90.50% 27.35% และ 93.94% ตามลำดับ สัดส่วนของเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1.8:1 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของหนอนแมลงวันลายพบว่าการเลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรดมีปริมาณโปรตีนและเยื่อใยมากที่สุด คือ 40.15% และ 9.13% ตามลำดับ แตกต่างจากการเลี้ยงด้วยเปลือกขนุนและเปลือกขนุนผสมเปลือกสับปะรดอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ การเลี้ยงด้วยเปลือกขนุนผสมเปลือกสับปะรดมีไขมันมากที่สุด คือ 32.75%

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ