การประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในชุมชน ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

Authors

  • ศรัณรัตน์ ระหา Khon Kean University
  • วงศา เลาหศิริวงศ์ Khon Kean University

Keywords:

HIV/AIDS, The developed care system

Abstract

การวิจัยประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในชุมชน โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ประเมินการเปลี่ยนแปลงบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ก่อนพัฒนาการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ของเครือข่ายบริการสุขภาพเชียงยืน-ชื่นชมยังไม่มีระบบชัดเจน จึงได้มีการทบทวนและดำเนินการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เกิดระบบการดำเนินงานที่ดีในโรงพยาบาล แต่ในสถานีอนามัยยังขาดการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมเป็นคณะกรรมการ การร่วมศึกษาและวางแผนแก้ไขปัญหา ขาดการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาล และไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยในชุมชน ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขและแกนนำสุขภาพในตำบลนาทองได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและดูแลผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี เกิดภาคีเครือข่ายในชุมชน ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีนโยบายและไม่สนับสนุนงบประมาณโครงการเอดส์ แต่จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งการพัฒนาระบบเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังขาดการศึกษาปัญหาและวางแผนร่วมกันในภาคีเครือข่าย ขาดการประสานงานส่งต่อข้อมูลที่เป็นระบบ และให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ