การพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

Authors

  • กิตติวงค์ สาสวด Suan Sunandha Rajabhat University
  • สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ Suan Sunandha Rajabhat University
  • บัณฑิต ผังนิรันดร์ Suan Sunandha Rajabhat University

Keywords:

Education service quality, Effectiveness of educational management, Rajabhat Universities in central geographical region

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาและ เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงนโยบายกำหนดการศึกษาเป็นการวิจัยแบบผสมโดยการสร้างมาตรวัดองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบลำดับที่ 2 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) อาจารย์ประจำที่ทำหน้าที่สอน 2)เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนซึ่งเป็นบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางจำนวน 1,070 รายจากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการการศึกษาประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) การตอบสนองความต้องการของสังคม 2) การเน้นที่ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) การประเมินคุณภาพ 4) การชี้นำสังคมและเตือนสติสังคม 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6) การทำงานเป็นทีม และ 7) การดำเนินการที่เป็นระบบและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และองค์ประกอบด้านประสิทธิผลการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ 1) การบริการวิชาการและวิจัย 2) การส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 3) การบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ และ 4) การผลิตบัณฑิต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-26

Issue

Section

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์