การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • ชัยอนันต์ เย็นใจ Uttaradit Rajabhat University
  • สุนทร โคตรบรรเทา Uttaradit Rajabhat University
  • อุทัย จันทร์กอง Uttaradit Rajabhat University

Keywords:

The model on environmental education instruction in general education schools, Can model

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามรูปแบบที่สร้างขึ้นกับการสอนแบบปกติตามคู่มือครูและเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กับการสอนแบบปกติตามคู่มือครู แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาและแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t – test ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนด้วยรูปแบบแคนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนปกติตามคู่มือครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบแคนอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-26

Issue

Section

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์