ความเข้าใจ การเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประชานิยมของผู้นำชุมชน และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • แคทลียา บาลไธสง Khon Kean University
  • นีออน พิณประดิษฐ์ Khon Kean University

Keywords:

Philosophy of sufficiency economy, Popular policies, Learning activities

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ การเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประชานิยมของผู้นำชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และเปรียบเทียบความเข้าใจ การเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประชานิยมของผู้นำชุมชน หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการสำรวจความเข้าใจ การเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประชานิยมของผู้นำชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 398 คน ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย (1) การฝึกอบรมให้ความรู้ (2) การศึกษาดูงาน และ(3) การประชุมเชิงปฎิบัติการกับผู้นำชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 24 คน ระยะที่ 3 เปรียบเทียบความเข้าใจ การเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายประชานิยมของผู้นำชุมชน ของผู้นำชุมชน หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้นำชุมชนมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด ( =91.6) และค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ( =39.47) ส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจนโยบายประชานิยมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( =54.41) และค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าถึงนโยบายประชานิยมอยู่ในระดับมาก ( =22.83) 2. ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ และการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนความเข้าใจนโยบายประชานิยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่การเข้าถึงนโยบายประชานิยมลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-26

Issue

Section

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์