การเข้าและถอดรหัสด้วยอัลกอริทึม DES และ AES สำหรับภาษาไทยแบบ Unicode 16 บิต

  • สุมิตรา เด่นกองพล Khon Kean University
  • ธนานนท์ กลิ่นแก้ว Khon Kean University
  • พุธษดี ศิริแสงตระกูล Khon Kean University
Keywords: Encryption, Thai encryption, DES, AES, Unicode

Abstract

ปัจจุบันการเข้ารหัสข้อมูลถูกนำมาใช้ในงานด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยที่ดีอีเอส 56 บิต และเออีเอส 128 บิต เป็นอัลกอริทึมแบบสมมาตร โดยที่เออีเอสเป็นอัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมและยอมรับอย่างแพร่หลายในการนำมาใช้งาน ซึ่งแต่ละอัลกอริทึมเหล่านี้แต่จะมีปัญหาในการแสดงผลภาษาไทย ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงนำเสนอวิธีการเพื่อให้สามารถเข้ารหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน unicode ขนาด 16 บิตด้วยอัลกอริธึม AES และ DES โดยเพิ่มเทคนิคการจับคู่ตารางเทียบเพื่อการแสดงผลอักษรไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งมาตรฐาน Unicode นี้กำหนดให้มีค่าเลขฐานสิบหกสำหรับแสดงอักขระไทย อยู่ในช่วง 0E00 ถึง 0E7F เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของวิธีการที่นำเสนอ ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อจำลองการทำงานของอัลกอริทึมดังกล่าว โดยการนำเข้าข้อความภาษาไทยที่ขนาดความยาว 4 กิโลไบท์ 10 กิโลไบท์ และ 14 กิโลไบท์ เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพสองประเด็นหลัก คือความถูกต้องและความเร็วของการเข้าและการถอดรหัส ซึ่งในแง่ของความถูกต้องนั้นวิธีการที่นำเสนอมีความสามารถในการถอดรหัสและแสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้องแม่นยำ เมื่อนำผลการทดสอบความเร็วในการเข้าและถอดรหัสที่ได้มาวิเคราะห์ ผลปรากฎว่า เวลาที่ใช้ในการทำงานของดีอีเอสเร็วกว่าเออีเอสอัลกอริทึม และทั้งเออีเอสและดีอีเอสมีลักษณะแปรผันตามขนาดของข้อความที่นำเข้ามา ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น หมายความว่าเวลาที่ใช้ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นตามขนาดข้อความที่นำเข้านั่นเอง 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-26
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ