บุพปัจจัยและผลลัพธ์ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ ในการลดข้อขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่โขงส่วนที่ 1 และกก

  • วิชาญ อมรากุล Suan Sunandha Rajabhat University
  • บัณฑิต ผังนิรันดร์ Suan Sunandha Rajabhat University
  • อภิชาต อนุกูลอำไพ Suan Sunandha Rajabhat University
Keywords: Integrated water resources management, Conflicts resolution of communities

Abstract

The objectives of this research were studying the influences of applying the Extension Process of Water Management, Great Community and the outcome of the Integrated Water Resources Management over the Conflicts Resolution of Communities and Good Environment. Structural Equation Model was analyzed by PLS-Graph program. The Great Community and Integrated Water Resources Management had the deviation of Conflicts Resolution as 77.2 %, both factors had influenced to Conflicts Resolution with path coefficients as 0.712 and 0.212, respectively. The most effect to Conflicts Resolution was Great Community. The Integrated Water Resources Management had the deviation of Good Environment as 13.1 % and had influenced to Good Environment with path coefficient as 0.362. All of analysis data in this study showed statistically significant at level of confidence 99%.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-26
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์