Return to Article Details การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์กลุ่ม SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีมอนติคาโลและวิธีบ๊อกซ์-เจนกินส์ Download Download PDF