การรับรู้อันตรายจากสิ่งปนเปื้อนในผักสดของผู้จำหน่ายผักในตลาดสดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ (Vegetable Seller Perception Toward Contamination Hazard in a Market in Kalasin, Thailand)

Authors

  • อรนิฏา ธารเจริญ Khon Kaen University
  • สุพัตรา ชาติบัญชาชัย Khon Kaen University

Keywords:

Perception, Vegetable seller

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้อันตรายจากสิ่งปนเปื้อนในผักที่จำหน่ายของผู้จำหน่ายผักในตลาดสด โดยคาดว่า ผลการศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มของผู้จำหน่ายผักในตลาดสด 121 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้จำหน่ายผักรับรู้ว่า ผักที่ตนจำหน่ายน่าจะมีสิ่งปนเปื้อนถึงร้อยละ 65.3 โดยคำตอบส่วนใหญ่มุ่งไปที่สารเคมี (ร้อยละ 89.87) และเชื่อว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ (ร้อยละ 82.28) โดยน่าจะก่อให้เกิดผื่นคันที่ผิวหนัง (ร้อยละ 40.86) โรคมะเร็ง (ร้อยละ 23.66) ซึ่งส่วนใหญ่เคยเกิดผื่นคันบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผักที่จำหน่าย (ร้อยละ 54.39) โดยผู้จำหน่ายผักรับรู้ว่า ผู้บริโภคและเกษตรกรน่าจะมีโอกาสได้รับอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนมากกว่าผู้จำหน่ายผัก (ร้อยละ 78.5 ร้อยละ 67.7 และร้อยละ 56.92 ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม ผู้จำหน่ายผักร้อยละ 19 ไม่รู้ว่าผักที่จำหน่ายมีการปนเปื้อนทั้งที่ผักที่นำมาจำหน่ายรับมาจากแหล่งเดียวกัน ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดสดควรมีมาตรการทั้งการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยแจ้งกับผู้จำหน่ายและผู้บริโภค รวมถึงการให้ความรู้แก่ ผู้จำหน่ายเป็นลำดับขั้นจนถึงการดำเนินการตามกฎหมายที่ชัดเจน

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-28

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ