ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับการจำหน่ายข้าวสำเร็จรูปในตลาดต่างประเทศ (The Relationship between Consumption and Distribution of Precooked-Rice in the International Market)

  • พันเลิศ พรมมาตย์ Khon Kaen University
  • กิมาพร ขมะณะรงค์ Khon Kaen University
  • สุรนาท ขมะณะรงค์ Khon Kaen University
Keywords: Precooked rice, International market, Distribution

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจำหน่ายข้าวในตลาดต่างประเทศ โดยทำการศึกษาข้าวสำเร็จรูปซึ่งเป็นข้าวที่สะดวกต่อการบริโภค รับประทานได้โดยไม่ต้องหุง ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ข้าวสำเร็จรูปใช้เวลาจัดเตรียมเพื่อรับประทานเพียง 5 – 10 นาที บางชนิดบรรจุกระป๋องเปิดรับประทานได้ทันที จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคชาวยุโรปและอเมริกาที่มาเยือนประเทศไทยให้ความสำคัญตัวแปรการบริโภคข้าวที่มีคุณค่าอาหารสูงมากที่สุด และตัวแปรการบริโภคข้าวที่มีคุณค่าอาหารสูงมีความสัมพันธ์กับตัวแปรการจำหน่ายข้าวชนิดนี้ผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้าทันสมัยขนาดใหญ่และร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารพร้อมปรุงเฉพาะด้านในตลาดต่างประเทศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.265 และ 0.254 ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือข้าวสำเร็จรูปควรเพิ่มคุณค่าอาหารหรือคัดเลือกข้าวที่มีคุณค่าอาหารสูงจัดส่งไปจำหน่ายในตลาดยุโรปและอเมริกา และควรจำหน่ายข้าวชนิดนี้ผ่านห้างสรรพสินค้าทันสมัยขนาดใหญ่ และร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารพร้อมปรุงเฉพาะด้าน

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-28
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์