การจัดกลุ่มเว็บเซอร์วิสเพื่อการสืบค้นเชิงความหมาย ( Web Service Clustering for Semantic Web Service Discovery)

Authors

  • จตุพล โพธิ์คำพก Khon Kaen University
  • สมจิตร อาจอินทร์ Khon Kaen University

Keywords:

Semantic web service, Clustering, Domain ontology

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดกลุ่มเว็บเซอร์วิสเชิงความหมาย โดยใช้หลักวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) มาวิเคราะห์การสอดคล้องกันเชิงความหมายของเว็บเซอร์วิสโดยใช้ขั้นตอนวิธี ONION ร่วมกับพจนานุกรมเวิร์ดเนตในการเชื่อมโยงเว็บเซอร์วิสกับโดเมนออนโทโลยี แล้วทำการวัดระดับความสัมพันธ์เชิงแนวคิดของเว็บเซอร์วิส (Degree of Match) เพื่อหาค่าคะแนนความเหมือนระหว่างเว็บเซอร์วิส ดังนั้นเว็บเซอร์วิสที่มีค่าคะแนนความเหมือนมากที่สุดจะถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกัน ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการเชื่อมโยงโดเมนออนโทโลยีทำให้โดเมนออนโทโลยีเกิดการเรียนรู้และทำให้การจัดกลุ่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-28

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ