การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (Using Participation Process to Reduce Risky Behavior related to Pesticide Hazard for Shallot Farmers

Authors

  • จิราพร ทรงพระ Khon Kaen University
  • กาญนิถา ครองธรรมชาติ Khon Kaen University

Keywords:

Pesticide, Participation

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC ในการค้นหาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมศึกษาประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงบ้านเมืองแคนที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน 131 คน และตัวแทนแกนนำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามระหว่างเดือนธันวาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และสถิติเชิงอนุมาน Paired t-test หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมทำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-28

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ