การปฏิบัติงานคุณภาพระบบยาตามเกณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12 (Testing The Handout of Medicine to Patients of Community Hospitals of Public Health Region 12 According to The National Health Security Office

Authors

  • ใจรัก กาญจนะ Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

The performance qualities of the drug system, Pharmacists, Hospital community

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานคุณภาพระบบยาตามเกณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12 ทำการศึกษาในเภสัชกร สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบจำนวนตัวอย่าง 169 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผ่านการทดสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานคุณภาพระบบยา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.58 (S.D. = 0.54) ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานคุณภาพระบบยา ได้แก่ ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงาน และด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง ปัจจัยค้ำจุนด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 58.10 ปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ คือ เงินเดือน/ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในตำแหน่ง และลักษณะงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-28

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ