การพัฒนาศักยภาพในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกผัก: บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (Potential Development in Using Chemical Pesticides Correctly and Safety of Vegetable

Authors

  • ชาตรี โพธิสาราช Khon Kaen University
  • พรทิพย์ คำพอ Khon Kaen University

Keywords:

Potential development, Using chemical pesticides correctly and Safety, Vegetable growers

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ความรู้ การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(AIC) ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตัวแทนองค์กรชุมชน และตัวแทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 59 คน ระยะเวลาวิจัย ธันวาคม 2554 - มีนาคม 2555 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนาระดับความรู้และการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และผลการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้ได้โครงการเพื่อแก้ไข้ปัญหา ทั้งหมดจำนวน 6 โครงการ การดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-28

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ