การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 12 (The Performance of Pharmacy Technicians in Community Hospitals Public in Health Region 12)

Authors

  • สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

Performance of pharmacy technician, Community hospitals

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12 สุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย จำนวนตัวอย่าง 168 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ระหว่างวันที่ 1-26 มีนาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12 อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ระดับการศึกษา(ปริญญาตรี) ปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคล ปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงาน ปัจจัยค้ำจุนด้านสถานภาพของตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12 ได้ร้อยละ 39.7

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-28

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ