Factors Effecting to The Conflict Management of Sub-district Health Promoting Hospital in Nong Khai Province (ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย)

Authors

  • มะลิ สิงห์เสนา Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

Conflict management, Sub-district health promoting hospital, Sub-district health hospital

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย ทำการศึกษาในผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 74 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผ่านการทดสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2555 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 (S.D.= 0.39 ) ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การจัดการความขัดแย้ง ได้แก่ ปัจจัยพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านความแตกต่างของประสบการณ์ ปัจจัยด้านความเชื่อ ค่านิยม และปัจจัยการสื่อสารด้านข่าวสารหรือข้อความ ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 53 ของการจัดการความขัดแย้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-28

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ