การปฏิบัติงานตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี (Job Performance Through the Management of Health Security Fund Program By the Staff of Local Health Security Fund Udonthan

Authors

  • ถนัด งามสนิท Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

The administrative process, The local health security fund

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาศึกษาแบบภาคตัดขวางเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง 125 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและหาค่าความเที่ยงโดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอนบราช มีค่า 0.95 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าระดับการปฏิบัติงานตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 3.92 (S.D.=0.81) ตัวแปรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ปัจจัยการบริหารด้านเวลาและกระบวนการบริหารด้านการควบคุมกำกับซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้าน เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ร้อยละ 61.60 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-29

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ