การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 (Job Performance of Medical Record Technician in Community Hospital in Public Health Region 10)

Authors

  • ชญานันทน์ ต่างใจ Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

Job performance, Organizational support, Medical record technician

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และการสนับสนุนจากองค์การ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 ทำการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 58 คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและตรวจสอบความเที่ยงได้ค่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาช เท่ากับ 0.98 และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของเจ้าพนักงานเวชสถิติ เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.20 (S.D. = 0.53) และการสนับสนุนจากองค์การด้านเวลา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้ร้อยละ 51.80 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-29

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ