ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี (Factors Affecting the Performance of Nurse Practitioners in Sub-district Health Promoting Hospital Udonthani Province)

Authors

  • ญาณิน หนองหารพิทักษ์ Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

The performance of nurse practitioners, Administrative factors

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ตัวอย่าง 120 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าความเที่ยง 0.96 และแบบสนทนากลุ่ม ในช่วงวันที่ 14 -28 กุมภาพันธ์ 2555 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก และมีปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหารด้านเวลา ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 44.0 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-29

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ