ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา (Factors Affecting the Performance of Financial Officers in Sub-district Health Promoting Hospitals, Nakhon Ratchasima Province)

Authors

  • จิรัฏฐิติ ไทยศิริ Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

Performance, Financial officer, Sub-district health promoting hospital

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ตัวอย่างจำนวน 190 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช 0.98 ทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจำนวน 10 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึง 30 มีนาคม 2555 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อยู่ในระดับปานกลาง และมีปัจจัยที่สามารถร่วมกัน พยากรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา คือ ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน ปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการปฏิบัติงาน และ ปัจจัยค้ำจุนด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 33.60 ( = 0.336)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-29

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ