ความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในแรงงานนอกระบบกลุ่มดัดเหล็กปลอกเสาระบบมือโยก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Informal Sector Workers of Hand-Operated Rebar Bender in Non-Sung District of Nakho

Authors

  • วิวัฒน์ สังฆะบุตร Khon Kaen University
  • สุนิสา ชายเกลี้ยง Khon Kaen University

Keywords:

Prevalence, Musculoskeletal disorders, Hand-operated rebar bender

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในแรงงานนอกระบบกลุ่มดัดเหล็กปลอกเสาระบบมือโยก ซึ่งไม่รวมแรงงานต่างด้าว เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มอย่างเป็นระบบ จำนวน 241 คน ประยุกต์ใช้แบบสอบถามมาตรฐาน Standardized Nordic questionnaire ที่ได้แปลเป็นภาษาไทยในการสัมภาษณ์ และประเมินความเหมาะสมของสถานีงาน ผลการวิจัยพบว่าความชุกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสูง 3 อันดับแรกคือในบริเวณข้อมือ/มือ ร้อยละ 78.8 (95% CI: 73.1,83.8) หลังส่วนล่าง ร้อยละ 68.9 (95% CI: 62.6,74.7) และไหล่ ร้อยละ 46.9 (95% CI: 40.5,53.4) ตามลำดับ สำหรับในรอบ 7 วันที่ผ่านมาพบความชุกสูงบริเวณเดียวกัน โดยอาการปวดที่รบกวนการทำงานพบสูงสุดที่ข้อมือ หลังส่วนล่าง และคอ ตามลำดับ ผลการประเมินความเหมาะสมของสถานีงานและแสงสว่างในการทำงานพบว่าไม่เหมาะสมในบางสถานีงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังโรคและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานในกลุ่มแรงงานที่ประกอบอาชีพดัดเหล็กปลอกเสาระบบมือโยกได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-29

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ