ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าว คุณสมบัติความเป็นกรดด่าง การนำไฟฟ้า และความหนาแน่นรวมของดินนา (Effect of Rice Straw on Rice Yields, pH, Electrical Conductivity and Bulk Density of Paddy Soil)

Authors

  • มัจฉา แก้วพิลา Khon Kaen University
  • นิภา ธรรมโสม Khon Kaen University
  • พฤกษา หล้าวงษา Khon Kaen University
  • พัชรี แสนจันทร์ Khon Kaen University

Keywords:

Rice straw, Rice yield, Soil properties

Abstract

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการไถกลบฟางข้าวอัตรา 0-4 t/rai ร่วมกับปุ๋ยเคมี (CF, รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 40 kg/rai และแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย (46% N) อัตรา 60 kg/rai) รวม 6 ตำรับ วางแผนการทดลองแบบ RCBD ทำ 4 ซ้ำ หว่านข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ผลการศึกษาพบว่า การไถกลบฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้นอยู่ในช่วง 660-757 kg/rai อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเทียบกับแปลงควบคุม (283 kg/rai) และพบว่าความหนาแน่นรวมของดินหลังฤดูปลูกมีค่า 1.27-1.17 g/cm3ลดลงอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเทียบกับของดินก่อนทดลอง (1.45 g/cm3) การไถกลบฟางข้าวทุกอัตราร่วมกับปุ๋ยเคมีไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง pH ของดินในช่วงฤดูปลูก แต่มีผลทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราฟางข้าวกับความหนาแน่นรวมของดินหลังฤดูปลูกเป็นไปในทางลบ สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราฟางข้าวกับค่าการนำไฟฟ้าของดิน และผลผลิตข้าวเป็นไปในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ แสดงว่าฟางข้าวช่วยปรับปรุงคุณสมบัติบางประการทางฟิสิกส์และเคมีของดิน อีกทั้งช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวด้วย

Downloads

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ