การปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น (Performance of Nurse Practitioners in Sub-district Health Promoting Hospitals, Khon Kaen Province)

Authors

  • วีระวรรณ เหล่าวิทวัส Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

Performance, Nurse practitioners, Sub-district health promoting hospitals

Abstract

การศึกษาครั้งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ศึกษาในพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 152 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ และการสนทนากลุ่มจำนวน 15 คน ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช เท่ากับ 0.96 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2-25 มกราคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานภาพรวมและรายด้านของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 (S.D. = 0.42) แรงจูงใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.92 (S.D. = 0.41) การสนับสนุนจากองค์การ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D. = 0.84) ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.597, p-value < 0.001), (r = 0.551, p-value < 0.001), (r = 0.550, p-value < 0.001) ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้านเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 50.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ คือ ปัญหาด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ผู้บริหารควรมีแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ