การบริหารเวชภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น (Drug Management of Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province)

Authors

  • สุภาวดี ศรีลามาตย์ Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

Drug management, Motivation factors, Organizational supports

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น และปัจจัยแรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 248 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 141คน ซึ่งสุ่มโดยวิธี Systematic Sampling และการสนทนากลุ่ม จำนวน 10 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2556 - 28 มกราคม 2556 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปข้อมูลทางสถิติ แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ และการสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.643, p-value < 0.001, r = 0.574, p-value < 0.001 ตามลำดับ) และตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านลักษณะงาน โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว สามารถพยากรณ์การบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 57.8 ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ คือด้านการจัดซื้อ-จัดหา ร้อยละ 38.1 และข้อเสนอแนะคือผู้บริหารควรจัดทำแผนซื้อยาให้เพียงพอกับความต้องการทั้งในภาวะปกติและสภาวะวิกฤต และควรพัฒนางานคลังเวชภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ