สภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ในบริษัทที่ปรึกษาไทย (Current Situation of Knowledge Management for Consulting Company in Thailand)

Authors

  • ชัยวัฒน์ นันทศรี Khon Kaen University
  • ลำปาง แม่นมาตย์ Khon Kaen University

Keywords:

Knowledge management, Consultant company

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการทำงาน การจัดการความรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย การศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในบริษัทที่ปรึกษา 5 แห่ง และสัมภาษณ์ ผู้บริหารบริษัท ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 45 คน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่มตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลวิจัยพบว่าบริษัททั้ง 5 แห่งให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ โดยที่การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานพบว่ามี 6 ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้คือการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และกระบวนการให้คำปรึกษาบริษัทลูกค้า ที่ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการจัดการความรู้ในบริษัทที่ปรึกษา ในการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ ผลวิจัยชี้ว่าทุกบริษัทมีการจัดการความรู้โดยกิจกรรมการจัดการความรู้ที่พบมากคือ 1) บริษัทมีการจัดเก็บความรู้ที่จำเป็นไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูล และมีการนำความรู้ไปใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัท 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างความรู้เป็นกิจกรรมเกิดในกระบวนการทำงานแต่ไม่พบเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด ทั้งนี้เพราะกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะการทำงานร่วมกับบริษัทลูกค้า ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้คือ นโยบายของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร สภาวะการแข่งขันของการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา ทักษะของการทำงานของที่ปรึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ