การศึกษาความเป็นไปได้ของแป้งข้าวเจ้าดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด (A Feasibility Study of Alcoholic-Alkaline Treated Rice Starch for Disintegrant in Tablet)

Authors

  • ญานิศา บุญวัชรพันธ์ Khon Kaen University
  • แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ University of Phayao
  • ผดุงขวัญ จิตโรภาส Khon Kaen University

Keywords:

Rice starch, Alcoholic-alkaline treated method, Disintegrant

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของแป้งข้าวเจ้าดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์ (MRS) และศึกษาคุณสมบัติของยาเม็ดที่ใช้ยาโพรพราโนรอลไฮโดรคลอไรด์เป็นยาต้นแบบ เปรียบเทียบคุณสมบัติการเป็นสารช่วยแตกตัวของ MRS กับโซเดียมสตาสช์ไกลโคเลต (Explotab®) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลการทดลองพบว่า MRS ไม่พบลักษณะเม็ดแป้งและการดูดกลืนพลังงานความร้อน ความสามารถในการพองตัวของ MRS ในน้ำกลั่น กรดไฮโดรคลอริก (0.1 โมลาร์) ฟอสเฟตบัพเฟอร์ (พีเอช 6.8) มีค่าใกล้เคียงกัน สำหรับยาเม็ดที่ใช้ MRS เป็นสารช่วยแตกตัว พบว่าใช้เวลาที่ใช้ในการแตกตัวและความกร่อนของยาเม็ดลดลง ให้ยาเม็ดที่มีความแข็ง 6-7 kp การปลดปล่อยตัวยาสำคัญเร็วขึ้น ซึ่งคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาเม็ดที่ใช้ Explotab® เป็นสารช่วยแตกตัว จึงสรุปได้ว่า MRS สามารถใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด และมีความเป็นไปได้ในการใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็ว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ