Return to Article Details ต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของศูนย์บริการโรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Costs Analysis of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients with the Universal Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล