ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (Factors Determining Farmer’s Decision on Area Expansion of Oil Palm Plantation in Aoluek District, Krabi Province)

Authors

  • ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ Prince of Songkla University
  • บัญชา สมบูรณ์สุข Prince of Songkla University
  • ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ Prince of Songkla University
  • พลากร สัตย์ซื่อ Prince of Songkla University

Keywords:

Decision, Area under oil palm plantation, Logit model

Abstract

ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญในการผลิตปาล์มน้ำมัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐสังคมและการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร และวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนทั้งสิ้น 150 ราย ซึ่งได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุมาก มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันเฉลี่ย 29.08 ไร่ และมีแผนที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำสวนปาล์มน้ำมัน ภาวะหนี้สิน ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน ระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงแผนการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ