การเตรียมเยื่อเลือกผ่านจากยางธรรมชาติกับไอออนของโลหะเพื่อใช้ในการแยกของผสมที่มีเบนซีนและไซโคลเฮกเซน (Synthesis of Permselective Membranes from Metal-ion Incorporated Natural Rubber for Separation of Benzene and Cyclohexane Mixtures)

Authors

  • พันธกานต์ แก้วอาษา Khon Kaen University
  • ปวีณา ฆารไสว Khon Kaen University
  • สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ Khon Kaen University
  • ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ Khon Kaen University

Keywords:

Natural rubber, Polymer-metal ion, Pervaporation process

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเตรียมเยื่อเลือกผ่านจากโลหะไอออนกับยางธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ในการแยกของผสมที่มีเบนซีนและไซโคลเฮกเซน โดยเยื่อเลือกผ่านที่ใช้แยกเตรียมได้จากการกราฟต์อะคริลาไมด์บนยางธรรมชาติ ด้วยปฏิกิริยา photo-polymerization ด้วยแสงยูวี โดยใช้เบนโซฟีโนนเป็นตัวริเริ่มปฎิกิริยา พบว่ากราฟต์โคพอลลิเมอร์ที่ได้ (L-g-PAM) ให้ร้อยละการกราฟต์มากที่สุดเท่ากับ 35.93 ซึ่งการเกิดกราฟต์โคพอลิเมอร์สามารถยืนยันได้ด้วยเทคนิค FT-IR และเทคนิค solid state C-NMR จากนั้นนำกราฟต์โคพอลิเมอร์ที่ได้ไปเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์-ไอออนโลหะ (L-g-PAM-Mn+) โดยการเติมสารละลายไอออนโลหะ Ag+ Cr3+ และ Zn2+ ผสมกับ L-g-PAM ได้กราฟต์โคพอลิเมอร์-ไอออนโลหะออกมา ได้แก่ L-g-PAM-Ag+ L-g- PAM-Cr3+ และ L-g-PAM-Zn2+ จากนั้นนำไปวิเคราะห์ปริมาณไอออนโลหะใน L-g-PAM-Mn+ ด้วยเทคนิค AAS ส่วนโครงสร้างและการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่าง L-g-PAM กับ Ag+ Cr3+ และ Zn2+ สามารถยืนยันได้ด้วยเทคนิค FT-IR และเทคนิค UV-Vis และจากข้อมูลจากการใช้เทคนิค TG/DTA พบว่าสมบัติเชิงความร้อนของกราฟต์โคพอลิเมอร์-ไอออนโลหะที่ได้ดีขึ้น เมื่อนำ L-g-PAM-Cr3+ ไปขึ้นรูปเป็นเยื่อเลือกผ่าน แล้วนำไปทดสอบการแยกของผสมเบนซีนและไซโคลเฮกเซน พบว่า L-g-PAM-Cr3+ สามารถนำไปแยกเบนซีนได้เท่ากับ 10% โดยน้ำหนัก และสามารถแยกเบนซีนได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 35oC

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ