การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแหล่งสารสนเทศวิจัยออนไลน์ในประเทศไทย (Analysis of Current Status of Online Research Information Sources in Thailand)

Authors

  • นงราม เหมือนฤทธิ์ Khon Kaen University
  • วสุ เชาว์พานนท์ Khon Kaen University
  • ลำปาง แม่นมาตย์ Khon Kaen University

Keywords:

Web content analysis, Online information source

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ตัวอย่างในการศึกษาคือเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัย 9 แห่ง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศที่ปรากฏในเว็บไซต์ วิเคราะห์การเข้าถึงสารสนเทศในเว็บไซต์ และประเมินความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ (1) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์ สามารถจัดเนื้อหาสารสนเทศได้เป็น 8 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีเนื้อหาสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยได้แก่ กลุ่มองค์กร กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มการบริการสืบค้น กลุ่มการบริการ กลุ่มลิงค์อื่น ๆ และกลุ่มอื่น ๆ (2) ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศ พบว่านักวิจัยเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศจากเว็บไซต์ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ โดยมีรูปแบบการสืบค้น 3 รูปแบบคือ การสืบค้นใน Library Catalog การสืบค้นแบบ Single Search จากฐานข้อมูลที่ให้บริการ และการสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหา (3) การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของเว็บไซต์ พบว่าเว็บไซต์ทั้งหมดมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้งานโดยรวมมากกว่าร้อยละ 50 แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านประสิทธิผลและด้านประสิทธิภาพในการใช้งานส่วนใหญ่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาก แต่ด้านความง่ายต่อการเรียนรู้และด้านความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์น้อย จากผลการวิจัยดังกล่าว จะเป็น ข้อมูลสำคัญ ในการใช้ แนวคิดสถาปัตยกรรมสารสนเทศโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นสำคัญ ในการออกแบบและ ปรับปรุง แหล่งสารสนเทศสำหรับนักวิจัยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ