นโยบายการพัฒนา และผลกระทบต่อชุมชนอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต (Policy Developments and Impact to Paklok Bay Community, Phuket)

Authors

  • โชติ ถาวร Khon Kaen University
  • สมศักดิ์ ศรีสันติสุข Khon Kaen University
  • โนริยุกิ ซูซูกิ University of the Ryukyus
  • ขนิษฐา นันทบุตร Khon Kaen University

Keywords:

Government policy, Mangrove forest, Paklok Bay communiyies

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ได้แก่ ผู้นำชุมชน แกนนำและสมาชิกกลุ่ม และประชาชน ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอก ได้แก่ การสัมปทานป่าชายเลน การส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การประมงพาณิชย์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนโยบายดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีอาชีพรายได้ และความเป็นอยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่ดีขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งทำให้ประชาชนมีหนี้สิน การขายที่ดิน การย้ายที่อยู่อาศัย ปัญหาสังคม และความปลอดภัยในชีวิต

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ