การตอบสนองทางด้านสมรรถนะ จิตวิทยา และสรีรวิทยาที่มีต่อสภาวะโช้คขณะปฏิบัติทักษะที่ง่ายในนักกอล์ฟไทย (Performance, Psychological, and Physiological Responses to Choking during Simple Skill Performing in Thai Golfers)

  • อรรณพ นับถือตรง Khon Kaen University
  • นฤมล ลีลายุวัฒน์ Khon Kaen University
  • ดำรัส ดาราศักดิ์ Suranaree University of Technology
Keywords: Somatic anxiety, Cognitive anxiety, Blood pressure

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาการตอบสนองทางด้านสมรรถนะ จิตวิทยา และสรีรวิทยาที่มีต่อสภาวะโช้คขณะปฏิบัติทักษะที่ง่ายในนักกอล์ฟไทย ผู้เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นชายที่มีสุขภาพดีจำนวน 7 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง นักกอล์ฟไทยได้ปฏิบัติทักษะที่ง่ายภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงกดดันต่ำเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง ผลการศึกษานี้พบว่า สมรรถนะของนักกอล์ฟไทยลดต่ำลงภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงมากกว่าในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันต่ำอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงนั้น ความวิตกกังวลทางร่างกายและความคิดของนักกอล์ฟไทยเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่มีแรงกดดันต่ำอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ ซึ่งพบด้วยว่าความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปผลการศึกษา นักกอล์ฟไทยประสบกับสภาวะโช้คภายใต้ความกดดัน เนื่องจากสมาธิถูกรบกวนในขณะปฏิบัติทักษะที่ง่าย ซึ่งได้รับสาเหตุมาจากการยกระดับเพิ่มสูงขึ้นของความวิตกกังวลและความดันโลหิต จึงก่อให้เกิดสมรรถนะที่ลดลงในการปฏิบัติทักษะที่ง่าย

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-11-01
Section
วิทยาศาสตร์สุขภาพ