การปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น (Health Promotion and Disease Prevention Performance of Personnel in Sub-district Health Promoting Hospitals, Khon Kaen Province)

Authors

  • ศุภชัย หมื่นมา Khon Kaen University
  • ประจักร บัวผัน Khon Kaen University

Keywords:

Health Promotion and Disease Prevention, Motivation factors, Organizational supports, Sub-district Health Promoting Hospitals

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น และปัจจัยแรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 757 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 159 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มโดยวิธี Systematic Sampling และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) จำนวน 12 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และและหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2557 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Pearson product moment correlation coefficient และStepwise multiple linear regression analysis ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 (S.D. = 0.50 )แรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 (S.D.=0.40) การสนับสนุนจากองค์การอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.76 (S.D.=0.44)แรงจูงใจ ด้านปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.584, p-value< 0.001),( r=0.522, p-value< 0.001),( r=0.564, p-value< 0.001) ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี(p-value < 0.001) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ(p-value < 0.001) และด้านความสำเร็จในการทำงาน (p-value = 0.004) โดยตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่นได้ ร้อยละ 46.5 ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ คือการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ร้อยละ 29.2

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-11-01

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ