การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Authors

  • ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช
  • สุรชัย จันทร์จรัส

Keywords:

Market efficiency(ประสิทธิภาพตลาด), The stock exchange of thailand(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

Abstract

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรม 24 กลุ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึง เดือนกันยายน 2549 ทดสอบโดยแบบจำลองGeneralized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) ผลการศึกษาพบว่า มีราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรม 15 กลุ่มที่แสดงถึงการมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ นั่นคือไม่สามารถใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีตมาพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในอนาคตได้ หรือกล่าวได้ว่าราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบันได้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายในอดีตเรียบร้อยแล้ว การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ เกิดจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดกฎ ระเบียบในการควบคุม ดูแลตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-11-26

Issue

Section

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์