ชีววิทยาของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya rufifacies และการประยุกต์ใช้ในทางนิติเวชศาสตร์

Authors

  • นภาพร ศรีตะวานิช
  • ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
  • อัมพร แจ่มสุวรรณ
  • ยุพา หาญบุญทรง

Keywords:

Blow fly(แมลงวันหัวเขียว), Chrysomya rufifacies, Life cycle(วงจรชีวิต), Postmortem interval PMI(การประมาณระยะเวลาหลังการตาย)

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาชีววิทยาของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya rufifacies Macquart (Diptera: Calliphoridae) ที่พบบนศพ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประมาณระยะเวลาหลังการตาย(PMI) ผลการศึกษาพบว่า ระยะไข่ 12 ชม. ระยะหนอน 97.48±6.76 ชม. ระยะดักแด้ 85.55±5.86 ชม. ระยะตัวเต็มวัยเพศเมีย 18.68±3.39 วัน เพศผู้ 15.83±4.17 วัน สัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 1 : 1.87 รวมระยะเวลาจากไข่ถึงตัวเต็มวัย 32.44±1.08 วัน กรณีศึกษาของศพเพศชายพบเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้วงจรชีวิตของแมลงวันหัวเขียว C. rufifacies ประมาณระยะเวลาหลังการตายได้ 4.05 วัน ใกล้เคียงกับข้อมูลของญาติที่พบผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-11-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ