การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

Authors

  • ธนมณฑชนก เจริญสวัสดิ์
  • ประจักร บัวผัน

Keywords:

Continuous Quality Improvement(การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง), The motivation(แรงจูงใจ)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ทำการศึกษาจาก พยาบาลวิชาชีพ ที่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนในโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 85 คน เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 80 คนโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง 30 มกราคม 2552 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นเพศหญิง แรงจูงใจในภาพรวมพบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และตัวแปรที่สามารถร่วมพยากรณ์การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายการบริหาร,ปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงาน,ปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการปฏิบัติงานซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ด้านสามารถร่วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 43.1

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-11-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ