การดำเนินงานทันตสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ

Authors

  • วิราภรณ์ รวิยะวงศ์
  • ประจักร บัวผัน

Keywords:

The perfomance(การดำเนินงานทันตสาธารณสุข), Motivation(แรงจูงใจ), Organization support(การสนับสนุนจากองค์กร)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 112 คน โดยการสุ่มแบบเป็นระบบ และสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากบุคลากรสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2552 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทำงาน, การสนับสนุนจากองค์การ และการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในสถานีอนามัยอยู่ในระดับปานกลาง แรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทางบวกและการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทางบวก กับการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ และตัวแปรที่สามารถร่วมพยากรณ์การดำเนินงานทันตสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงาน การสนับสนุนจากองค์การด้านงบประมาณ ได้ ร้อยละ 59.6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ พบว่า เกี่ยวกับการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีการสร้างแรงจูงใจโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และนำงานทันตสาธารณสุขเข้าสู่เกณฑ์ในการนิเทศ ประเมินสถานีอนามัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-11-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ