ชนิดและปริมาณแบคทีเรียและราที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี

Authors

  • เพ็ญแข สุระเสนา
  • กาญจนา นาถะพินธุ

Keywords:

Bioaerosols(ละอองจุลชีพ), Aeration(การเติมอากาศ), Pathogen in waste water(เชื้อโรคในน้ำเสีย)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ activated sludge ของโรงพยาบาลโดยเก็บตัวอย่างอากาศจากบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างจาก 3 โรงพยาบาล ที่มีขนาดแตกต่างกัน ด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด คือ Andersen six stages และ open plate พบชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในการเก็บตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่างบริเวณใกล้กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ที่เหมือนกันคือ พบเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Staphylococcus และ Bacillus โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง พบเชื้อแบคทีเรีย 6 ชนิดคือ Bacillus, Staphylococcus, bacterium multivorum, Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa และ Streptococcus ทุกโรงพยาบาลที่ทำการศึกษาพบเชื้อรา 3 ชนิดเหมือนกัน คือ Cladosporium, Aspergillus และ Fusarium ส่วน ชนิดของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากการเก็บตัวอย่างโดย Anderson 6 stages ชนิดของแบคทีเรียที่พบมากที่สุดเหมือนกันทั้ง 3 โรงพยาบาล คือ Bacillus โดยในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง และโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง พบ 170 CFU/m3, 332 CFU/m3 และ 318 CFU/m3 ตามลำดับ ชนิดของเชื้อราที่พบมากที่สุดเหมือนกันทั้งสามโรงพยาบาลคือ Cladosporium โดยในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง และโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง พบ 18.78 CFU/m3, 22.22 CFU/m3 และ 57.33 CFU/m3 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-11-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ