บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ศึกษากรณี วิสาหกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น

  • ตรีนวลนุช กองผาพา
  • สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
  • สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
Keywords: The role of modern human resource management(บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่), Large enterprises(วิสาหกิจขนาดใหญ่)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1.เพื่อศึกษาสภาพการณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 2.เพื่อศึกษาทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 3.เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่น การวิจัยดำเนินตามขั้นตอนดังนี้คือ 1.ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 2.สร้างเครื่องมือสำหรับงานวิจัย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ผลการวิจัยพบว่าบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย บทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร บทบาทเชิงกลยุทธ์ บทบาทผู้สนับสนุนพนักงานและองค์การ บทบาทผู้ให้คำปรึกษาและผู้ประเมินผล บทบาทผู้นำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง บทบาทหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และผู้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ และบทบาทผู้สร้าง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-11-26
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์