การศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการน้ำระหว่างองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานที่มีความเข้มแข็ง

Authors

  • ปุรเชษฐ์ โพธิ์ทอง
  • ประสิทธิ์ ประคองศรี
  • วิเชียร ปลื้มกมล

Keywords:

Irrigation water management(การจัดการน้ำชลประทาน), Irrigation water user group(กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน)

Abstract

การศึกษาเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการน้ำระหว่างองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานที่เข้มแข็งและควรปรับปรุง ในโครงการชลประทานขนาดกลางในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 253 ราย ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่เข้มแข็งและกลุ่มที่ควรปรับปรุงมีสภาพการจัดการน้ำ แตกต่างในด้านการใช้น้ำในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่แตกต่างกันในด้านการจัดการน้ำ การบริหารงานภายในองค์กร การบำรุงดูแลรักษาบูรณะซ่อมแซมระบบชลประทาน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ชลประทาน และมีปัญหาในการจัดการน้ำแตกต่างกันใน 5 ด้าน ซึ่งกลุ่มที่เข้มแข็งประสบปัญหามากกว่า ได้แก่ (1) ด้านการบริหารงานภายในองค์กร (2) ด้านการบำรุงดูแลรักษาบูรณะซ่อมแซมระบบชลประทาน (3) ด้านการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ชลประทาน (4) ปัญหาด้านการพัฒนาการผลิตและดำเนินธุรกิจ และ (5) ปัญหาด้านการผลิตที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกทั้ง 2 กลุ่มประสบปัญหาการไม่ได้รับน้ำตามเวลาที่กำหนด ความไม่ทั่วถึงและยุติธรรม การปิดกั้นทางน้ำของผู้ใช้น้ำ และการไม่ติดตามการส่งน้ำของเจ้าหน้าที่ชลประทานไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-11-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ