ผลของการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าระหว่าง novices และ experienced runners ต่อองศาการเคลื่อนไหวของหลังในท่าก้มและท่าแอ่นหลัง

Authors

  • จุฑารัตน์ อดิเรกอุดมรัตน์
  • รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
  • สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
  • สาวิตรี วันเพ็ญ
  • วัณทนา ศิริธราธิวัตร

Keywords:

Treadmill running(การวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า), Total lumbar flexion(องศาการเคลื่อนไหวในท่าก้มหลัง), Total lumbar extension(องศาการเคลื่อนไหวในท่าแอ่นหลัง)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าต่อองศาการเคลื่อนไหวของหลังในท่าก้ม (total lumbar flexion) และท่าแอ่นหลัง (total lumbar extension) ระหว่างกลุ่ม novices และ experienced runners การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดี อายุ 20-39 ปี จำนวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่ม novices และกลุ่ม experienced runners กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มจะได้รับการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังด้วย inclinometer ในท่า total lumbar flexion และในท่า total lumbar extension ทั้งก่อนและหลังการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าเป็นเวลา 30 นาที ผลการวิจัยพบว่า องศาการเคลื่อนไหวในท่า total lumbar flexion ทั้งกลุ่ม novices และกลุ่ม experienced runners ภายหลังการวิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001, P = 0.03 ตามลำดับ) แต่เมื่อเปรียบเทียบองศาการเคลื่อนไหวของหลังระหว่างกลุ่มพบว่า การเคลื่อนไหวในท่า total lumbar flexion และในท่า total lumbar extension ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าภายหลังการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า องศาการเคลื่อนไหวของหลังทั้งในท่า total lumbar flexion และท่า total lumbar extension ของทั้งสองกลุ่มมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน

Downloads

Published

2014-11-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ